Liikunta-alan opiskelijoiden työpaikalla tapahtuva oppimineN

Haluatko liikunta-alan opiskelijoita työpaikalle oppimaan?

Haluatko toimia työpaikkaohjaajana?

Haluatko tarjota ilta-, viikonloppu tai loma-aikojen työtä (esim. kesäoppimus) liikunta-alan opiskelijoille työpaikallasi?

 

Yhteistyömahdollisuudet:

* Opiskelijoita ohjaamaan liikuntaa ja antamaan liikuntaneuvontaa eri-ikäisille (useamman viikon mittaiset jaksot).

* Ilta-, viikonloppu- ja loma-aikojen töiden tarjoaminen liikunta-alan opiskelijoille 

Ota yhteys: Työssäoppimisen koordinaattori Mari Heikkilä (email mari.heikkila@kisakallio.fi)  

 

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS:

Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön ja aikatauluihin TÄÄLLÄ 

 

työpaikalla tapahtuva oppimiNEN (2020-2021)

KOULUTUSSOPIMUS

Koulutussopimukseen perustuva opiskelu on työpaikalla tapahtuvaa joustavaa, suunniteltua ja ohjattua/tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa eikä hänelle makseta palkkaa eikä muuta vastiketta. Koulutussopimus solmitaan oppilaitoksen ja työpaikan välille ja siinä sovitaan yleisesti työelämäjakson järjestämisestä. Siihen kirjataan kyseisen jakson työtehtävät, tavoitteet, aikataulu sekä sovitaan yksityiskohtaisemmin käytännön asioista mm. opiskelija-arvioinnin menettelytavoista. Sopimuksen allekirjoittavat koulutuksen järjestäjän ja työpaikan edustajat. Sopimuksen tiedot liitetään opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaan.

Työelämäjaksojen pituudet sovitaan henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa. Opiskelija oppii työpaikalla osan liikuntaneuvojan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta sekä saa yleisiä valmiuksia työelämään ja elinikäiseen oppimiseen. Työelämäjakso on osa opintoja. Opiskelija on oikeutettu opintotukeen koulutussopimuksella tehtävän työelämäjakson aikana. Maksamisen perusteista saa tietoa Kelasta www.kela.fi. Erikseen sovittaessa työelämäjakson voi toteuttaa työsuhteessa/oppisopimuksena.

OPPISOPIMUSKOULUTUS

Oppisopimuskoulutuksessa pääosa osaamisesta hankitaan työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden.Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen ja työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimukseen. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on päätoiminen työllinen ja saa palkkaa. Oppisopimuskoulutuksessa työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta, jos koulutuksesta aiheutuu työantajalle kustannuksia ja koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat korvauksen maksamisesta.

Oppisopimus voidaan tehdä koko tavoitteena olevan osaamisen hankkimisajalle yhdellä sopimuksella koskien koko tutkintoa, tutkinnon osaa tai muuta ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta.

Koulutussopimuksen tai oppisopimuksen tekeminen edellyttää, että työpaikalla on riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet ja ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö, josta nimetään opiskelijalle vastuullinen työpaikkaohjaaja.

 

 

Oppisopimuksella työpaikalla tapahtuva oppiminen

Hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen

Opiskelija hankkii itselleen liikunta-alan työpaikan ja sopii työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus. Kun työpaikka on löytynyt, työnantaja ja opiskelija ovat yhteydessä Kisakallion Urheiluopistoon.

Työpaikan on oltava sellainen, että opiskelijalla on mahdollisuus ohjata monipuolisesti liikuntaa eri kohderyhmille, antaa liikuntaneuvontaa ja järjestää liikunta- tai kilpailutapahtumia. Tärkeää on, että työpaikalta löytyy ammattitaitoinen työpaikkaohjaaja, joka vastaa opiskelijan ohjauksesta. Tietoa sopivista työpaikoista voi etsiä esimerkiksi työvoimatoimistojen kautta. Oppisopimuksen järjestämiseen osallistuvat Kisakallion Urheiluopiston edustaja, opiskelija, työnantaja/työpaikkaohjaaja.Oppisopimuskoulutuksen pituus vaihtelee osaamistarpeen ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Oppisopimuskoulutukseen osallistujan pitää olla vähintään 15 vuotta täyttänyt, yläikärajaa ei ole.

Työsuhde, työaika, työturvallisuus

Työsuhde pitää solmia koko oppisopimusajalle. Työaika pitää olla vähintään 25h/vko,jotta oppisopimus voidaan solmia. Koeaika voi olla esim. 4 kk, kuitenkin enintään puolet oppisopimuksen pituudesta lyhyissä oppisopimuksissa?.Opiskelijalle tulee maksaa TES:in mukainen palkka. Työnantajalla on vastuu opiskelijasta ja työturvallisuudesta. Opiskelija on työntekijä ja hänelle kuuluvat työnantajan vakuutukset kuten muillekin työntekijöille.

Kustannukset

Opiskelijasta ei koidu työnantajalle muita kuluja kuin normaalit palkka- ja työnantajakulut. Oppisopimusjakson aikana olevista koulupäivistä ei työnantajan tarvitse maksaa palkkaa, vaan opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuja lain edellyttämällä tavalla (päiväraha ja matkakorvaus). Perustutkintoon johtavassa opiskelussa Kisakallion Urheiluopisto voi maksaa työpaikalle koulutuskorvausta. Ammattitutkintoon johtavassa opiskelussa Kisakallio ei maksa koulutuskorvausta työpaikalle. Mikäli oppisopimusjaksoa edeltää opiskelijalla työttömyysjakso, työnantaja voi hakea palkkatukea TE-toimistosta. Oppisopimusta ei voi aloittaa ennen kuin TE-toimisto on tehnyt päätöksen.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) ennen oppisopimuksen solmimista. Se on oppisopimuksen liitteenä, jonka kaikki osapuolet hyväksyvät ja vahvistavat allekirjoituksin.  HOKSissa sovitaan puuttuvan osaamisen hankkimisesta sekä aikaisemmin osoitetun ja hankitun osaamisen hyväksymisestä osaksi suoritettavaa tutkintoa sekä erityisen tuen tarve. HOKSiin kirjataan vastuullinen  työpaikkaohjaaja, ja Kisakallion Urheiluopiston vastuukouluttaja sekä opiskelijan keskeiset työtehtävät. Lisäksi HOKSiin kirjataan suoritettava tutkinto ja tutkinnon osat, näyttöjen ajankohdat ja sisällöt, näyttöympäristöt, arvioijat sekä näytön järjestäjä, jos se on joku muu koulutuksen järjestäjä kuin Kisakallion Urheiluopisto. Oppisopimusopiskelijan opinnot toteutuvat HOKSin mukaisesti. Sen toteutumista ja edistymistä seurataan ja sitä muutetaan tarpeen mukaan koulutuksen aikana.

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINNON Kesäoppisopimus:
Työllistä kesäksi - kouluta samalla

Saat

Motivoituneen työntekijän, jolla on selkeät tavoitteet. Hän on kiinnostunut alasta ja opiskelee tai haluaa opiskella ammattiin. Työpaikan tarpeiden mukaan tehdyn joustavan sopimuksen, jonka keston voitte suunnitella tarvetta vastaavalle ajalle. Korvausta opiskelijan ohjauksesta, jonka oppilaitos maksaa.

Miksi kesäoppisopimus?

1. Uusi työntekijä voi olla apuna joko varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn tai kiireisessä muutaman viikon kesäsesongissa.
2. Kesäavusta on mahdollista kasvattaa pidempiaikainen luottotyöntekijä. Sopii myös nykyiselle työntekijälle, jolla ei ole koulutusta tai täydennyskoulutukseen
3. Ammatillisissa opinnoissa olevan opinnot edistyvät tehokkaammin ja hän valmistuu nopeammin työelämään.

Miten?

Työpaikalla kesätyöntekijän ja oppilaitoksen kesken tehdään oppisopimus. Paperityöt hoitaa oppilaitos. Sopimukseen tarvitaan  mm. vähintään 25 h viikossa työaika. TES:in mukainen palkka ja nimetty työpaikkaohjaaja. Työtehtävät kartoitetaan ja opinnot suunnitellaan työpaikan ja opiskelijan tarpeet huomioiden.


Lisätietoja Kisakalliossa antavat:

Oppisopimuksesta vastaava opettaja

Sampo Hulkkonen

sampo.hulkkonen@kisakallio.fi

 
Työssäoppimisen koordinaattori

Mari Heikkilä

mari.heikkila@kisakallio.fi

019-3151229, 040-4560690